OVER WOONREGT

De statuten van de vzw bepalen het volgende:

De vereniging heeft tot doel een werking op te zetten om de woonsituatie van kansarmen en personen  die zich in een sociaal behartenswaardige situatie bevinden, te verbeteren en alzo bij te dragen tot een realisatie van het recht op wonen voor eenieder.

Daartoe zal de vereniging ook aandacht hebben voor andere problemen van deze personen en gezinnen, voor zover deze, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met een precaire woonsituatie of een slechte huisvesting.

De vereniging kan deze personen tevens begeleiding bieden, met als doel hun zelfredzaamheid te stimuleren, hun woonzekerheid te bevorderen of om een verbeterde woonsituatie te bestendigen.

Ter verwezenlijking van de hierboven omschreven doelstelling treedt de vereniging op als sociaal verhuurkantoor. Hiertoe worden:

 

1. woningen of kamers op de huurwoningmarkt ingehuurd of in erfpacht genomen om ze, zo nodig na renovatie, verbeterings- of aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, aan een redelijke huurprijs onder te verhuren of te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, overeenkomstig de geldende regelgeving inzake sociale verhuurkantoren;

2. Basisbegeleidingstaken uitgevoerd ten behoeve van de huurders van het sociaal verhuurkantoor, om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder;

3. overleg en samenwerking met de lokale besturen en woon- en welzijnsactoren bevorderd of opgezet.

De vereniging staat open voor alle kandidaat-huurders, ongeacht hun woonplaats, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

De vereniging is toegankelijk voor kandidaat-verhuurders en verhuurders en zij begeleidt en ondersteunt hen met het oog op het verzekeren van de vereiste woningkwaliteit.

 

De vereniging kan andere handelingen stellen die nuttig zijn voor de realisatie van de in hierboven genoemde doelstelling of ter ondersteuning van de genoemde opdrachten. De vereniging kan onder meer activiteiten uitvoeren:

-              als woonwinkel of woonloket

-              als klusdienst ten behoeve van de doelgroep

-              ter bestrijding van energiearmoede

-             ter bevordering van het kwalitatief en duurzaam wonen in het werkingsgebied van personen en gezinnen met een laag inkomen.

 

Het werkingsgebied van het SVK omslaat de Steden Tienen, Landen en Zoutleeuw en de gemeenten Boutersem, Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken en Linter.

 

Het werkingsgebied van onze vereniging:

De vzw heeft een werkingsgebied van 91.500 inwoners over 8 gemeenten, waarvan een effectieve werking, met samenwerkingsovereenkomst, in Tienen (34.361 inw.), Kortenaken (7.930 inw.), Geetbets (5.967 inw.), Boutersem (8.175 inw.), Zoutleeuw (8.368 inw.), Linter (7.259 inw.) en Landen (15.888 inw.) én een formele werking, zonder samenwerkingsovereenkomst, in Hoegaarden (6.891 inw.) = cijfers van 2015

 

Omschrijving van de huidige SVK-werking:

Het SVK huurt kwalitatieve en betaalbare woningen in op de private-huurmarkt van het werkingsgebied, treedt op als hoofdhuurder van de eigenaar-verhuurder. Als hoofdhuurder bieden wij de garantie van stipte huurbetaling, toezicht op het onderhoud als goede huisvader en dat de woning in dezelfde staat wordt terug bezorgd op het einde van de huurovereenkomst rekening houdende met de normale slijtage. De woninghuurwet is van toepassing.

Het SVK neemt het volledige beheer van de woning voor rekening, net als de administratieve verplichtingen (huurcontracten, plaatsbeschrijvingen, EPC's, conformiteitsattesten, energieovernames,...)

Het SVK verhuurt de woningen door aan de doelgroep met een aparte huurovereenkomst. Dit zijn mensen die ingeschreven staan op de wachtlijst en dus voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Hun plaats op de wachtlijst wordt bepaald door verschillende criteria zoals het inkomen en een bepaalde woonnood.

Het SVK begeleidt de onderhuurders in hun rechten en plichten. Er wordt een woonbegeleiding opgestart naar de onderhuurders, waarbij op regelmatige tijdstippen een huisbezoek wordt afgelegd om het onderhoud als goede huisvader te garanderen. Er wordt ook een financiële begeleiding aangeboden en energiezuinigheid wordt nagestreefd.

Verhuurders worden ook begeleid in hun specifieke rechten en plichten en daarnaast biedt het SVK een ondersteunende rol aan de verhuurders tijdens verbeterings- en renovatiewerken, het aanvragen van premies,... Een klusploeg kan onderhuurders en verhuurders bijstaan bij opfrissingswerken, onderhoud, schade en herstellingen.

 

EVOLUTIES IN SVK WOONREGT vzw anno 2018

 De vzw heeft door de jaren heen een grote evolutie gekend. Daarom lijkt het ons aangewezen in het jaarverslag de evolutie van SVK WoonregT, of voormalig De Woonwinkel, te schetsen.

Het SVK van toen

In de jaren ‘90 was er in Tienen nood aan een dienst die zich zou bezighouden met huisvestingsproblemen om kansarmen toegang te geven tot de woningmarkt. Met dit uitgangspunt werd in 1995 De Woonwinkel vzw opgericht. Het werd een samenwerkingsverband tussen verschillende plaatselijke actoren, gefinancierd door IGO via het decreet maatschappelijk opbouwwerk en de Stad Tienen. Er werd een woondossier samengesteld over de steden Tienen, Landen, en de omliggende gemeenten Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw. Het patrimonium werd gekenmerkt door een relatief oud woningbestand met weinig huurwoningen, weinig appartementen en een zeer beperkte sociale huursector.

De Woonwinkel moest particulieren van het werkingsgebied begeleiden in renovatie- en onderhoudswerken, een uitleendienst aanbieden met werkmaterialen en informatie en advies verlenen inzake huisvestingsproblemen, leningen, premies en vergunningen.  

 

In 1999 werd een 2de project goedgekeurd dat voorzag in de uitbouw van een sociaal verhuurkantoor (SVK). Hiervoor werden bijkomend de provinciale middelen voor de opstartende SVK’s gebruikt. In 2000 werd ons SVK erkend. In 2001 en 2002 werd er contact genomen met alle omliggende gemeenten om een samenwerking aan te gaan. In 2003 en 2004 zijn er 2 concrete samenwerkingen tot stand gekomen met de lokale besturen van gemeente en OCMW Geetbets en OCMW Kortenaken. Sinds 2003 kon het SVK dan ook de SVK-subsidies van Vlaanderen aanvragen.

 

In 2004 en 2005 waren er enkele financiële en structurele problemen. Er werden bestuurlijke beslissingen genomen om onze werking volledig te herorganiseren. Het groeiende SVK dwong de afbouw van de woonwinkel-werking.

 

In 2008 deden zich heel wat wijzigingen voor, zowel op vlak van de werking van het SVK (ten gevolge van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode), als op vlak van organisatiestructuur. Zo besloot de Raad van bestuur een ondersteunende rol aan te bieden aan de (kandidaat-) verhuurders tijdens de renovatie - en verbeteringswerken. Hiervoor werden provinciale subsidies aangevraagd voor een 1ste renovatieploeg. Onze bestaande klusploeg zorgden vanaf dan naast het onderhoud ook voor renovatie- en opfrissingswerken in de SVK-woningen. Hier tegenover stonden de provinciale subsidies voor een 2de klusploeg.

Er werd in die periode heel wat gewerkt rond kwaliteit en energiezuinigheid en dit i.f.v. de initiatieven van de Federale regering, de Vlaamse overheid en het Vlaams Energieagentschap.

Het volledige SVK-aanbod werd vanaf 2008 gescreend naar de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Verhuurders werden gestimuleerd hun woning aan te passen aan de normen en/of te renoveren met ondersteuning van het SVK. Verhuurders die niet bereid waren hun woning te verbeteren werden opgezegd.

 

Dit was zeer arbeidsintensief, maar het leek ons op lange termijn voordeliger om met een kwalitatief aanbod te werken rond uitbreiding. De woonwinkel-werking werd verder afgebouwd en ook de statuten werden aangepast zodat onze doelstelling van de vzw zich enkel nog richtte op de veeleisende SVK-werking. Om deze redenen werd de naam later gewijzigd naar SVK WoonregT.

 

Feiten:

In 2008 startte ons SVK met de grondige screening van ons woningbestand. In die periode was er een gemiddeld aanbod van 62 woningen in beheer.

Er werden 65 woningen met ondersteuning van het SVK doorgedreven gerenoveerd.

 In de laatste 10 jaar is ons woningbestand meer dan verdubbeld

 

Het SVK van nu

In Vlaanderen zijn er  47 SVK’s actief in het beheer van +/- 10.000 panden). Er is een wachtlijst van meer dan 20.000 kandidaat-huurders!

De uitvoering van de volgende kerntaken staan centraal en vormen de basis voor de subsidietoekenning:

- Prospecteren en inhuren van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen op de private huurwoningmarkt;

- Inschrijven van kandidaat-huurders en toewijzen van woningen aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden;

- Begeleiden en ondersteunen van huurders en het opvolgen van het woningonderhoud;

- Begeleiden en ondersteunen van eigenaars-verhuurders in functie van het verruimen van het woningaanbod en het verzekeren van de vereiste woningkwaliteit;

- Overleg en samenwerking met de lokale besturen en woon- en welzijnsactoren.

 

Hieronder het jaarverslag van werkingsjaar 2018: