Over WoonregT

De statuten van de vzw bepalen het volgende
 
De vereniging heeft tot doel een werking op te zetten om de woonsituatie van kansarmen en personen  die zich in een sociaal behartenswaardige situatie bevinden, te verbeteren en alzo bij te dragen tot een realisatie van het recht op wonen voor eenieder. Daartoe zal de vereniging ook aandacht hebben voor andere problemen van deze personen en gezinnen, voor zover deze, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met een precaire woonsituatie of een slechte huisvesting.De vereniging kan deze personen tevens begeleiding bieden, met als doel hun zelfredzaamheid te stimuleren, hun woonzekerheid te bevorderen of om een verbeterde woonsituatie te bestendigen.
Ter verwezenlijking van de hierboven omschreven doelstelling treedt de vereniging op als sociaal verhuurkantoor. Hiertoe worden:
1. woningen of kamers op de huurwoningmarkt ingehuurd of in erfpacht genomen om ze, zo nodig na renovatie, verbeterings- of aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, aan een redelijke huurprijs onder te verhuren of te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, overeenkomstig de geldende regelgeving inzake sociale verhuurkantoren;
2. Basisbegeleidingstaken uitgevoerd ten behoeve van de huurders van het sociaal verhuurkantoor, om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder;
3. overleg en samenwerking met de lokale besturen en woon- en welzijnsactoren bevorderd of opgezet.
De vereniging staat open voor alle kandidaat-huurders, ongeacht hun woonplaats, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.
De vereniging is toegankelijk voor kandidaat-verhuurders en verhuurders en zij begeleidt en ondersteunt hen met het oog op het verzekeren van de vereiste woningkwaliteit.
De vereniging kan andere handelingen stellen die nuttig zijn voor de realisatie van de in hierboven genoemde doelstelling of ter ondersteuning van de genoemde opdrachten. De vereniging kan onder meer activiteiten uitvoeren:
-              als woonwinkel of woonloket
-              als klusdienst ten behoeve van de doelgroep
-              ter bestrijding van energiearmoede
-              ter bevordering van het kwalitatief en duurzaam wonen in het werkingsgebied van personen en gezinnen met een laag inkomen.
Het werkingsgebied van het SVK omslaat de Steden Tienen, Landen, Zoutleeuw, Boutersem, Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken en Linter.

 

Omschrijving van de huidige SVK-werking
 
Het SVK huurt kwalitatieve en betaalbare woningen in op de private-huurmarkt van het werkingsgebied, treedt op als hoofdhuurder van de eigenaar-verhuurder. Als hoofdhuurder bieden wij de garantie van stipte huurbetaling, toezicht op het onderhoud als goede huisvader en dat de woning in dezelfde staat wordt terug bezorgd op het einde van de huurovereenkomst rekening houdende met de normale slijtage. De woninghuurwet is van toepassing.
Het SVK neemt het volledige beheer van de woning voor rekening, net als de administratieve verplichtingen (huurcontracten, plaatsbeschrijvingen, EPC's, conformiteitsattesten, energieovernames,...)
Het SVK verhuurt de woningen door aan de doelgroep met een aparte huurovereenkomst. Dit zijn mensen die ingeschreven staan op de wachtlijst en dus voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Hun plaats op de wachtlijst wordt bepaald door verschillende criteria zoals het inkomen en een bepaalde woonnood.
Het SVK begeleidt de onderhuurders in hun rechten en plichten. Er wordt een woonbegeleiding opgestart naar de onderhuurders, waarbij op regelmatige tijdstippen een huisbezoek wordt afgelegd om het onderhoud als goede huisvader te garanderen. Er wordt ook een financiële begeleiding aangeboden en energiezuinigheid wordt nagestreefd.
Verhuurders worden ook begeleid in hun specifieke rechten en plichten en daarnaast biedt het SVK een ondersteunende rol aan de verhuurders tijdens verbeterings- en renovatiewerken, het aanvragen van premies,... Een klusploeg kan onderhuurders en verhuurders bijstaan bij opfrissingswerken, onderhoud, schade en herstellingen.

 

Hieronder het jaarverslag van werkingsjaar 2019