Kandidaat-Huurders

Help
 • U moet (binnenkort ) uw woning verlaten.
 • U heeft moeilijkheden om de huur te betalen.
 • U heeft geen onderdak of wordt tijdelijk opgevangen door familie en vrienden.
 • Uw woning heeft ernstige gebreken, is te klein of niet aangepast aan uw fysieke gesteldheid.
 • U verblijft in een gevangenis, ziekenhuis of instelling en moet op zoek naar een woning.
 • ….
Misschien komt u in aanmerking voor een huurwoning van het Sociaal VerhuurKantoor (SVK) ?
 
Wat is een SVK?
Het SVK huurt degelijke en betaalbare woningen in op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan alleenstaanden en gezinnen, die zich hebben ingeschreven op onze wachtlijst.
Onze woningen zijn technisch gekeurd en de huurprijs is lager dan de waarde op de huurmarkt.
Ons SVK huurt studio’s, appartementen en huizen in Tienen, Boutersem, Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw.
Indien u huurt van een SVK, bent u verplicht woonbegeleiding te aanvaarden. Tijdens huisbezoeken wordt u ondersteund in uw rechten en plichten als huurder.
 
Wie kan zich inschrijven?
U en uw feitelijke of wettelijke partner (indien deze laatste mee gaat verhuizen) moet(en) voldoen aan volgende voorwaarden:
 • 18 jaar of ouder zijn
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings– of vreemdelingenregister
 • Een domicilie- of referentieadres hebben
 • Het inkomen valt onder een bepaalde inkomensgrens
 • Geen woning of bouwgrond in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
Hoe inschrijven?
U kan voor informatie zonder afspraak terecht op dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur in ons kantoor in Tienen.
Voor andere momenten en locaties in de gemeenten van ons werkingsgebied, maakt u telefonisch een afspraak via ons kantoor.
De SVK-medewerker kijkt na of u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden om u in te schrijven op onze wachtlijst.
Er zijn een aantal uitzonderingen op de voorwaarden (minderjarigen, gedeelde eigendom,…).
U moet een aantal documenten en bewijsstukken verzamelen. Onze SVK-medewerker gaat u hierbij helpen. Wanneer u deze bewijsstukken in uw bezit heeft, kunnen we uw inschrijving op de wachtlijst vervolledigen.
Uw plaats op de wachtlijst is afhankelijk van uw situatie. Een SVK werkt met een strikt puntensysteem opgelegd door de Vlaamse overheid.  Dit om de mensen in de meest precaire situaties snel te helpen.
 
Wat gebeurt er dan?
Na inschrijving ontvangt u een brief met uw dossiernummer. Zorg dat we steeds het juiste correspondentieadres hebben en meld elke wijziging in uw situatie!!!
De SVK-medewerker zal u regelmatig uitnodigen om uw punten na te kijken en uw plaats op de wachtlijst te actualiseren. Als er een woning vrijkomt, zal u schriftelijk worden uitgenodigd.
Indien u een woning krijgt toegewezen, zal de SVK-medewerker u en uw partner (indien deze mee verhuist) verschillende documenten laten ondertekenen (huurcontract, aanvraag huursubsidie, plaatsbeschrijving, energieovernames).
U zal ook een huurwaarborg moeten betalen. Dit kan een eigen waarborgrekening, een bankwaarborg, OCMW-waarborg of waarborglening bij het Vlaams Woningfonds zijn.
De SVK-medewerker zal duidelijke afspraken maken over het huren van een SVK-woning (verplichte huisbezoeken, hoofdverblijfplaats en domicilieadres, huisvuilafhaling, energiezuinigheid,…).
Het SVK zal u bijstaan in uw rechten en plichten als SVK-onderhuurder!
 
 
 
 
Privacy?
Welke informatie heeft SVK WoonregT?
Via SVK WoonregT kan u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen. Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen. Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt. Meer informatie vindt u op de website van het VMSW http://www.vmsw.be/Home/Footer/Privacy/Huren-bij-een-sociaal-verhuurkantoor
 
Meer informatie over privacy?
Heeft u vragen over uw informatie? Contacteer ons via info@svkwoonregt.be t.a.v. Els Van Der Hoeven
 
Klachten?
Download onderaan deze pagina de klachtenprocedure.