KANDIDAAT-HUURDERS

Help

 • U moet (binnenkort ) uw woning verlaten.
 • U heeft moeilijkheden om de huur te betalen.
 • U heeft geen onderdak of wordt tijdelijk opgevangen door familie en vrienden.
 • Uw woning heeft ernstige gebreken, is te klein of niet aangepast aan uw fysieke gesteldheid.
 • U verblijft in een gevangenis, ziekenhuis of instelling en moet op zoek naar een woning.
 • ….

Misschien komt u in aanmerking voor een huurwoning van het Sociaal VerhuurKantoor (SVK) ?
 

Wat is een SVK?

Het SVK huurt degelijke en betaalbare woningen in op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan alleenstaanden en gezinnen, die zich hebben ingeschreven op onze wachtlijst.
Onze woningen zijn technisch gekeurd en de huurprijs is lager dan de waarde op de huurmarkt.

Ons SVK huurt studio’s, appartementen en huizen in Tienen, Boutersem, Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw.
Indien u huurt van een SVK, bent u verplicht woonbegeleiding te aanvaarden. Tijdens huisbezoeken wordt u ondersteund in uw rechten en plichten als huurder.

 

Wie kan zich inschrijven?

U en alle gezinsleden, die mee zullen verhuizen, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • U of één van uw gezinsleden is meerderjarig.
 • U en al uw gezinsleden zijn ingeschreven in het bevolkings– of vreemdelingenregister.
 • U en uw gezinsleden hebben een domicilie– of referentieadres.
 • Uw gezamenlijkinkomen valt onder een bepaalde inkomensgrens.
 • U en uw gezinsleden hebben geen woning of bouwgrond in volle eigendom.
 • U en uw gezinsleden zijn bereid de Vlaamse taal te leren en dit binnen een termijn van 1 jaar na de toewijs van een woning.

Hoe inschrijven?

U kan voor informatie zonder afspraak terecht op dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur in ons kantoor in Tienen.

Voor andere momenten en locaties in de gemeenten van ons werkingsgebied, maakt u telefonisch een afspraak via ons kantoor.

De SVK-medewerker kijkt na of u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden om u in te schrijven op onze wachtlijst.
Er zijn een aantal uitzonderingen op de voorwaarden (minderjarigen, gedeelde eigendom,…).
U moet een aantal documenten en bewijsstukken verzamelen. Onze SVK-medewerker gaat u hierbij helpen. Wanneer u deze bewijsstukken in uw bezit heeft, kunnen we uw inschrijving op de wachtlijst vervolledigen.
Uw plaats op de wachtlijst is afhankelijk van uw situatie. Een SVK werkt met een strikt puntensysteem opgelegd door de Vlaamse overheid.  Dit om de mensen in de meest precaire situaties snel te helpen.

 

Wat gebeurt er dan?

Na inschrijving ontvangt u een brief met uw dossiernummer en uw huidige plaats op de wachtlijst. Zorg dat we steeds het juiste correspondentieadres hebben en meld elke wijziging in uw situatie!!!
De SVK-medewerker zal u regelmatig uitnodigen om uw punten na te kijken en uw plaats op de wachtlijst te actualiseren. Als er een woning vrijkomt, zal u schriftelijk worden uitgenodigd.
Indien u een woning krijgt toegewezen, zal de SVK-medewerker u én alle meerderjarige gezinsleden verschillende documenten laten ondertekenen (huurcontract, aanvraag huursubsidie, plaatsbeschrijving, energieovernames).
U zal ook een huurwaarborg moeten betalen. Dit kan een eigen waarborgrekening, een bankwaarborg of OCMW-waarborg zijn.
De SVK-medewerker zal duidelijke afspraken maken over het huren van een SVK-woning (verplichte huisbezoeken, hoofdverblijfplaats en domicilieadres, huisvuilafhaling, energiezuinigheid,…).
Het SVK zal u bijstaan in uw rechten en plichten als SVK-onderhuurder!

Klachten?

Download onderaan deze pagina de klachtenprocedure.

Privacy?

Welke informatie heeft SVK WoonregT?

 

Via SVK WoonregT kan u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.

Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

 

Welke informatie gebruikt SVK WoonregT van u?

Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij informatie over u.

Deze informatie is:

 • uw identiteit
 • uw inkomen
 • uw woonplaats(en)
 • uw gezinssamenstelling
 • taalkennis
 • eigendommen
 • eventueel: begeleidende diensten

Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

 

Waar vragen wij informatie op?

U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft, als u huurt, … U bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet u uw ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018))
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen informatie aan:

 • Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Het agentschap Vlaamse Belastingen via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: gegevens om na te gaan of u in aanmerking komt voor een vermindering onroerende voorheffing (Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013)

   

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@svkwoonregt.be of een brief naar Kabbeekvest 110/3 - 3300 Tienen. Wij bezorgen u dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

 

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vindt u dat SVK WoonregT onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kunt u een klacht indienen bij de privacycommissie via commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De privacycommissie zal uw klacht behandelen.
 

Meer informatie over privacy?

Heeft u vragen over uw informatie?

Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via info@svkwoonregt.be t.a.v. Els Van Der Hoeven

 

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

Heeft u algemene vragen over privacy?

Dan kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie). Meer informatie vindt u op

www.privacycommission.be