Huurders

Huurders kunnen steeds terecht bij de woonbegeleidster, Lize Mombaerts, via woonbegeleider@svkwoonregt.be of 0473/93 84 37
 
Het huurcontract
Je sluit als huurder een huurovereenkomst af met het SVK. 
Voor alle vragen en problemen in en rond de woning, neem je contact op met het SVK. Indien nodig zal het SVK de eigenaar contacteren. In geen enkele situatie is het toegelaten dat je als huurder contact opneemt met de eigenaar-verhuurder.
Met de huur die je aan het SVK betaalt, betaalt het SVK op zijn beurt de eigenaar.
We bieden je een huurovereenkomst van 9 jaar aan.  Dit kan verlengd worden.
Belangrijk om te weten: de huurperiode van de huurder kan nooit langer zijn dan de huurperiode van het SVK en de eigenaar-verhuurder.
Voor alle bepalingen in je huurovereenkomst is de huurwet van toepassing.
 
Het SVK vraagt een huurwaarborgsom die gelijk is aan 2 maanden huur.  Deze moet betaald zijn bij ondertekening van het contract en wordt op een geblokkeerde rekening geplaatst. 
De huurwaarborg krijg je terugbetaald (met de interesten) op het einde van de huurovereenkomst, op voorwaarde dat er geen schade is en dat er geen huurachterstallen zijn.
Het SVK aanvaardt ook een bankwaarborg, een OCMW waarborg of een huurwaarborglening bij het Vlaams Woningfonds.  Een gespreide betaling van de waarborg kan ook, maar dan is de waarborg 3 maanden huur ipv 2.
 
Bij de start van de huurovereenkomst wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. 
Dit is een zeer belangrijk document, want bij het einde van de huurperiode verwachten we dat de woning wordt achtergelaten zoals ze in de plaatsbeschrijving werd beschreven. 
Op basis van dit document wordt de eventuele huurschade bepaald.
 
Huurdersverplichtingen
Als huurder van een SVK-woning ben je verplicht woonbegeleiding te aanvaarden. Dit wil zeggen dat je regelmatig thuis bezoek zal ontvangen. 
Je bent verplicht de woonbegeleider op de afgesproken momenten toegang te geven tot de woning. De frequentie van deze huisbezoeken wordt door het SVK beslist.
We bekijken samen of het wonen in de woning lukt, of er geen grote (technische) problemen zijn, of de woning goed wordt onderhouden, of de huurbetalingen op tijd gebeuren…
De begeleiding bestaat uit een aantal huisbezoeken per jaar op afgesproken momenten. Tijdens de huisbezoeken kan de woonbegeleider van het SVK zich vergewissen dat de woning onderhouden wordt als “een goede huisvader”.
Ingeval de medewerker van het SVK niet meer toegelaten wordt in de woning en/of de huurder zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, dan wordt dit gezien als contractbreuk vanwege de huurder.
Dit kan als gevolg hebben dat er gerechtelijke maatregelen worden getroffen en/of de huurovereenkomst wordt stop gezet.
 
De woonbegeleider is er om je advies te geven bij het onderhoud en het inrichten van de woning. Zij weet wat de rechten maar ook wat de plichten zijn van een huurder.
Zij is er om je te helpen en samen naar oplossingen te zoeken.
Heb je (technische) problemen, zijn er defecten, is er schade, kan je de huurprijs moeilijk betalen, ……wacht niet tot de woonbegeleider bij jou langskomt, maar neem zelf contact op en/of maak een afspraak!
Samen komen we vaak wel tot een oplossing.
 
Wat verwachten we ?
-      Je betaalt de huurprijs en huurkosten stipt vóór de 10de van de lopende maand
-      Je meldt alle wijzigingen in de gezinssamenstelling binnen de maand aan het SVK.
-      De huurwoning is je hoofdverblijfplaats, je bent er gedomicilieerd.
-      Je zorgt ervoor dat er geen hinder ontstaat voor buren en naaste omgeving
-      Je onderhoudt de woning als een goede huisvader. Je bent dus verplicht de woning regelmatig grondig en hygiënisch te poetsen en op te ruimen.  Vergeet ook de tuin niet ! Huisvuil moet correct en tijdig worden buiten gezet.
-      Je bent verantwoordelijk voor het (twee)jaarlijkse onderhoud van de verwarmingstoestellen door een erkend vakman.  Ook de schouw moet soms gereinigd worden.
-      Het SVK moet altijd een exemplaar hebben van de sleutels, dus wanneer je het slot vervangt, bezorg je een exemplaar.
 
Klussen in de woning
Een huurder en een eigenaar-verhuurder hebben elk plichten en rechten.
Het SVK is een tussenpersoon en is niet verantwoordelijk voor gebreken of schade in de woning.
Bij de start van je huurcontract kreeg je een "Toelichting op maat - bijlage 1 - lijst met kleine herstellingen" mee. Dit is een lijst uit de huurwet omtrent de herstellingsverplichtingen ten laste van de huurder of de eigenaar.
Indien er een herstelling ten laste van de huurder zich voordoet moet je deze herstelling uitvoeren of laten uitvoeren. Je kan een erkende vakman laten komen en dan dien je de factuur zelf te betalen.
Wanneer er iets stuk is dat ten laste is van de eigenaar, breng je hiervan de woonbegeleider onmiddellijk op de hoogte en zal zij de eigenaar-verhuurder verwittigen om de herstelling te komen uitvoeren. Er zal dan een datum voor de herstelling worden vastgelegd. Contacteer nooit de eigenaar-verhuurder zelf, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de toestemming hebt van de woonbegeleider.
Bij twijfel, breng dan zeker het SVK op de hoogte. Wij helpen je dan verder.
Het SVK heeft een klusjesdienst.
SVK-huurders kunnen hiervan gebruik maken tegen betaling. De klusjesdienst kan enkel ingeschakeld worden via de woonbegeleider, enkel voor een herstelling die niet noodzakelijk door een erkend vakman moet gebeuren. Houdt er rekening mee dat onze klusjesman een zeer drukke job heeft en niet altijd meteen kan komen !
 
Wat als...?
...je wil verhuizen
vb: Je hebt een woning toegewezen gekregen van de huisvestingsmaatschappij, je hebt een woning gekocht, je gaat samenwonen met je vriend, ….
Er is altijd een opzegtermijn van 3 maanden.
De opzegging moet schriftelijk gebeuren en aangetekend.
De opzegtermijn begint altijd de eerste van de maand.  
vb: je meldt je verhuis op 3 april, of op 25 april…de opzegperiode start op 1 mei. Voor de maanden mei, juni en juli zal je in dit geval nog huur moeten betalen aan het SVK.
 
...het SVK het huurcontract beëindigt
*Omdat de eigenaar de huurovereenkomst opzegt:
Er is een opzegtermijn van 6 maanden.  Je kan je opnieuw laten inschrijven op de wachtlijst van het SVK. 
*Omdat het huurcontract werd ontbonden door de vrederechter, als gevolg van een gerechtelijke procedure door het SVK:
Er is geen opzegtermijn, je moet de woning zo snel mogelijk verlaten.  Indien nodig, wordt de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.
*Omdat er een derde negatieve evaluatie werd uitgesproken :
Het SVK volgt een procedure van negatieve evaluaties die kunnen worden uitgesproken omwille van ernstige en blijvende tekortkomingen als huurder.  Er is een opzegtermijn van 3 maanden.
 
Einde huurcontract
Tegen het einde van de opzegperiode maken we een afspraak met jou voor de opmaak van de eindplaatsbeschrijving.  Op dat moment geef je je sleutels van de woning terug.
We verwachten dat de woning volledig leeg is, netjes opgeruimd en gepoetst ! Vergeet ook het tuinonderhoud niet !
Een medewerker zal de staat van de woning vergelijken met de plaatsbeschrijving die in het begin werd opgemaakt.  Op basis daarvan zal de eventuele schade (door slecht onderhoud of verkeerd gebruik,...) worden bepaald. De kosten voor herstelling worden berekend.
We zullen de meterstanden (water, gas en elektriciteit) opnemen en de nodige documenten voor de energie-overnames invullen. Je ontvangt later een afrekening van de energiemaatschappijen.
We maken afspraken over de waarborg : eventuele schade en/of huurachterstallen kunnen met de waarborg worden verrekend. Ook zal er een afrekening volgen voor het onderhoud van technische installaties.
 
 
 
 
 
Privacy?
Welke informatie heeft SVK WoonregT?
Via SVK WoonregT kan u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen. Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen. Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt. Meer informatie vindt u op de website van het VMSW http://www.vmsw.be/Home/Footer/Privacy/Huren-bij-een-sociaal-verhuurkantoor
 
Meer informatie over privacy?
Heeft u vragen over uw informatie? Contacteer ons via info@svkwoonregt.be t.a.v. Els Van Der Hoeven
 
Klachten?
Download onderaan deze pagina de klachtenprocedure.